ข่าวประกาศถึงคนดื่มกาแฟ

news

เรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้ มีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมาย เป็นเรื่องราวของ “กาแฟ” ที่หลายๆคนชอบดื่มในตอนเช้า เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะ

กรณี HSA ประเทศสิงคโปร์ เ ตื อนประชาชนไม่ให้ บ ริ โ ภ ค ผลิตภัณฑ์กาแฟยี่ห้อ Prime Kopi Pejuang 3 in 1 ขายผ่านอ อนไ ลน์


พบทาดาลาฟิล ปริมาณสูง อย. ยันไม่มีการขึ้นทะเบียนในประเทศไทยแต่พบการ ลั กล อ บ จำหน่ายผ่านทางสื่ ออ อนไ ลน์ ซึ่งได้สั่ ง ร ะ งั บ การ จำห น่ ายทันที

“นายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล” รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เ ปิ ดเ ผ ยว่า กรณีสำนักงานวิทยาศาสตร์สุขภาพสิงคโปร์ (HSA)

เ ตื อนประชาชนไม่ให้บ ริ โ ภ คผลิตภัณฑ์กาแฟที่มีส่วนผสมของ ย า รั กษ าภ าว ะหย่อนสมร ร ถภ าพทาง เ พ ศ หลังพบช ายล้มป่ ว ยเข้าโร งพย าบ าล

หลังรับประทานกาแฟยี่ห้อ Prime Kopi Pejuang 3 in 1 ขายผ่านสื่ ออ อนไ ลน์ ซึ่งจากการต ร ว จ ส อ บพบทาดาลาฟิล (Tadalafil) ในระดับสูงเกินขนาดกว่าขนาด ย า ปกติมากกว่า 10 เท่า

ทาดาลาฟิล (Tadalafil) จัดเป็น ย า ในกลุ่มเดียวกับซิลเดนาฟิล (Sildenafil) ออกฤทธิ์ในการขยายห ล อ ด เ ลื อ ด มีผลต่อผู้ป่ ว ยโ ร คตั บ โ ร คไ ต โ ร คหั วใ จ โ ร คหลอดเ ลื อ ดส ม อง

โร คกล้ามเ นื้ อหั วใ จขาดเ ลื อ ด เ จ็ บห น้ าอ ก ความดันเ ลื อ ดต่ำหรือสูง เป็นต้น การได้รับ ย า เกินขนาดทำให้เ กิ ดอั นต ร า ยร้ ายแรงถึงแก่ชี วิ ตได้

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ไม่มีการขึ้นทะเบียนกับ อย. ในประเทศไทยแต่อย่างใด แต่พบมีการลั กล อ บนำมาจำห น่ ายผ่านช่องทางอ อนไ ลน์ ซึ่ง อย. ได้ดำเนินการสั่ งร ะงั บการจำห น่ ายและการโฆษณาทันที

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นอาหารที่ไม่ป ล อ ดภั ยแก่การบ ริโ ภ ค ผู้กระทำการฝ่ าฝื น ผลิต นำเข้า หรือจำห น่ ายมีโ ท ษจำ คุ ก ไม่เกิน 2 ปี หรือป รั บ ไม่เกิน 2 หมื่น

หรือทั้งจำทั้งป รั บ ขอเ ตื อ นอย่าซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารที่อ้ างสรรพคุณเสริมสมร รถภ าพทาง เ พ ศ มารับประทานโดยเด็ดขาด ซึ่งการอวดอ้ างดังกล่าว อย. ไม่เคยอนุญาต และเ สี่ ย งปน ย า แผนปัจจุบันซึ่งอาจเป็นอั นต ร า ยต่อผู้ บ ริ โ ภ คได้

ทั้งนี้ อย. ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างเพื่อเ ฝ้ าร ะวั งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารป ล อ ม ปน ย า อย่างต่อเนื่อง เพื่อคุ้มครองความป ล อ ดภั ยของผู้บ ริโ ภ ค

สำหรับผู้บ ริโ ภ คก่อนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ใด ควร ต ร ว จ ส อ บการได้รับอนุญาตผลิตภัณฑ์จากเ ว็ บไ ซต์ อย. www.fda.moph.go.th หัวข้อต ร ว จส อ บผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาต

หากพบเห็นผลิตภัณฑ์สุ ขภ าพที่ไม่ได้ม าตรฐ านหรือไม่ได้รับความป ล อ ดภั ยจากการบ ริโ ภ ค ขอให้ร้ องเรียนมาได้ที่ สายด่วน อย.โทร. 1556 หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.