อ้อน เกวลิน ถูกผู้ใหญ่กีดกันรัก ฝ่ายชายหนีบวช

news

สำหรับทางด้าน อ ดี ต นั ก ร้ อ ง ชื่อดัง อ้อน เกวลิน ได้ ก ลั บ มารับงาน ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง อีกครั้ง และได้มา เ ปิ ด ใ จ ถึงเรื่อง ค ว า ม รั ก ปม แ ห ก ก ฎ บ ริ ษั ท แ อ บ ค บ แฟน

จนแม่โทรมา ร้ อ ง ไ ห้ ขอให้ เ ลิ ก ที่ว่า มีช่วง 10 ปี ที่ ห า ย ไป จ า ก ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง แล้วไปทำงาน บ ริ ษั ท ไม่รับงาน บั น เ ทิ ง จน ส า ม า ร ถ ขึ้น ร ะ ดั บ ผู้ บ ริ ห า ร

โดยใน บ ริ ษั ท จะมี ก ฎ โ ป ร โ ม ท ตัวแทน ห้ า ม ชู้ ส า ว ข้าม ส า ย งาน ทุกคนรู้หมด ห้าม ยื ม เ งิ น ในทีม รวมไปถึ ง ห้ า ม ป รึ ก ษ า งานข้าม ส า ย ง า น

แต่ อ้อน ก ลั บ ทำผิด ก ฎ เ ห ล็ ก เ สี ยเอง ตอน รั ก กั น ดีก็พาทำงาน แต่ช่วงที่ ท ะ เ ล า ะ กัน ก็ทำงาน เ สี ย มันผ่าน บ ท พิ สู จ น์ มาเยอะ เชื่อเรื่อง พ ร ม ห ลิ ขิ ต มาตลอด

ตนเป็นพี่น้องกัน 5 ปี ไม่เคยคิดที่จะ รั ก กั น เ ว ล า เข้า บ ริ ษั ท ก็ ไ ห ว้ ตลอด จน ก ร ะ ทั่ ง ไปกินข้าว เจอเขานั่งกินข้าว ตนก็จะไปกับ แ ม่ ต ล อ ด ไม่ว่าจะ ไ ป ที่ ไ ห น

ตอน แ ร ก ก็จะไม่เข้าไป เพราะ เ ห นื่ อ ย มาทั้งวัน แม่เลยบอก ไ ม่ เ ป็ น ไ ร นิดเดียวเอง พอหลังจากที่ไป กิ น ข้ า ว ด้วยกันครั้งแรก ได้ นั่ ง คุ ย กันแบบ จ ริ ง จั ง

ก็เลยคุยกันมา รู้ สึ ก ว่าเขา น่ า รั ก และไป ช อ บ ตอนไหนก็ไม่รู้ มีวันหนึ่งที่ คุ ย กัน ยั น ตี5 ฝ่ายชายก็ ส า ร ภ า พ ว่าชอบ

ส่วนเรื่อง ก ฎ เ ราก็รู้ ลึ กๆ แต่ ค ว า ม รั ก ที่เกิดขึ้น มันทำให้เราไม่ ส น ใ จ ก็จะทำไม่ให้ เ กิ ด ความ เ สื่ อ ม เ สี ย ยิ่งทำให้ต้อง ป ร ะ คั บ ป ร ะ ค อ ง ความรัก เพราะรักกันยาก

เดือนนึงกว่าจะได้ เ จ อ กัน มัน ย า ก ก ว่ า ตอนอยู่ใน ว ง ก า ร เ ว ล า จะไปกินข้าว ก็ต้องดูว่ามี ที ม ง า น หรือสายงาน บ ริ ษั ท หรือไม่ บางทีก็ไม่ได้ไปไหนเลย

และก็มาถูก แ อ บ ถ่ า ย รู ป ไป ร า ย ง า น ผู้ใหญ่ 3 เดือนที่คบกันนั้น ทั้งแม่และผู้ใหญ่รู้ ต่อมาแม่โทรมา ร้ อ ง ไ ห้ ขอให้ เ ลิ ก กัน และโทรไปหา ฝ่ า ย ช า ยให้ เ ลิ ก ค บ กับตน

จากนั้นฝ่ายชายถูก แ บ น จนต้อง ห นี ไป บ ว ช พอ บ ว ช เสร็จก็มาทำงานด้วยกัน ผู้ใหญ่ก็คอยจะ เ ช ค ตลอด แบบตนไปไหน แล้วฝ่ายชายไปไหน คือ ห้ า ม เ จ อ กัน

ก็ พิ สู จ น์ เป็นปี ตนทำงาน เ ลื่ อ น แรงค์ได้ถึง2แรงค์ ซึ่งเป็นไปได้ ย า ก มากและไม่มีใครทำได้ แล้วก็พาเขา เ ลื่ อ น แรงค์ขึ้นไปด้วย

มันเลย พิ สู จ น์ ว่า เป็นคู่ที่ พั ฒ น า ทีม ทุกอย่าง เ ติ บ โ ต มีผล ป ร ะ โ ย ช น์ ทาง ธุ ร กิ จ จนได้ แ ต่ ง ง า น กันเข้าปีที่10 ไม่มี สั ก วั น ที่ ท ะ เ ล า ะ กัน ตอ น นี้มี พ ย า น รัก 2 คนแล้ว

สาวอ้อน

จาก ร า ย ก า ร

อ้อน กับ แ ฟ น ห นุ่ ม

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.